2007/May/06

รู้จักโรคขาดความรักกันมั้ยล่ะคะ...

เพิ่งได้อ่านนิตยสารเล่มหนึ่ง ถึงเรื่องของการอยู่คนเดียวไม่ได้คำว่า "อยู่คนเดียวไม่ได้ " หรือที่ว่า จะเป็นโรคขาดความรักนั้นน่ะ จะมีอาการอย่างเช่น ไม่กล้าไปกินข้าวคนเดียว หรือเดินช๊อปปิ้งคนเดียว เวลาเดินคนเดียวก็ต้องโทร โทรหาใครสักคน แล้วถ้าคุณมีอาการคล้ายอย่างที่ว่านี้ คุณก็เข้าข่ายแล้วล่ะคะ ฉันอ่านแล้วโห นี้ฉันก็กำลัง อืม เป็นโรคนี้ไปแล้ว อาจเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาฉันอาจพบปะผู้คนอยู่ทุกวัน จนกลายเป็นนิสัย พอมาอยู่คนเดียวนี้สิ กลายเป็นว่าฉันชักจะรู้สึกเหงาต้องหาใครมาเป็นเพื่อน นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสำหรับตัวฉันสักเท่าไหร่ มันทำให้ฉันไม่มั่นใจในตัวเองเลย เผลอแอบวิตกจริตคิดมากไปอีก เหอๆที่เอามาเล่าให้ฟังก้อย่าเพิ่งกลัวฉันไปแล้วกัน ก้อยากจะให้ทุกคนลองสำรวจตัวเองบ้างนะคะ ว่าตัวเองเป็นโรคนี้หรือปล่าว จะได้รีบหาทางแก้ไข มันมีผลเสียตามมานะคะ ไม่ดีเลยคะ ส่วนตอนนี้ฉันเองก็กำลังพยายามจัดการกับตัวเองให้อยู่คนเดียวให้ได้ก่อน หยุดอยู่กับตัวเองสักพัก แล้วมานั่งทบทวนชีวิตของตนเอง คาดว่าฉันคงรักษาตัวเองไปอีกสักพัก หากมีใครอยากแนะนำจะฉันก็บอกด้วยนะคะ ฉันจะได้มีกำลังใจต่อไป รวมทั้งทุกคนด้วยคะ
edit @ 2007/05/06 21:04:37

Comment

Comment:

Tweet


#57 by (77.93.217.13|148.251.92.48, 77.93.217.13) At 2015-04-12 14:55,
#56 by (2.85.14.54|148.251.91.38, 2.85.14.54) At 2015-04-10 01:12,
Oh, good enough announcement referring to this post. Should please let me know how long time this could take? Because I want to do the dissertation international or probably that will be good to select the dissertation topthesis.com. Thank you very much.
#55 by dissertation (103.7.57.18|31.184.238.21) At 2012-06-04 20:58,
I guess that Internet holds no cheat essay papers service, just because it's superviced by Internet police. And university students can be protected purchasing research term papers.
#54 by online essays (31.184.238.21) At 2012-01-18 08:19,
Various people in every country receive the home loans from various banks, just because it is easy.
#53 by home loans (94.242.214.7) At 2011-12-12 06:42,
comment5, ñåêñ çíàêîìñòâà îáíèíñêå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà èçîáèëüíûé, çíàêîìñòâà â ãîðîäå àêòîáå êàçàõñòàíå,
#52 by Bozivhtt (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:11,
comment3, ñàéòû çíàêîìñòâà æåíùèí ñ òðàíñâåñòèòîì, íàáåðåæíûå ÷åëíû èíòèì òîâàðû, çíàêîìñòâà ðèääåð,
#51 by Nmuqphxf (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:59,
comment1, êûðãûçñòàí çíàêîìñòâà äåâóøêàìè, çíàêîìñòâî ðåñïóáëèêå áîëãàðèÿ, èíòèì çíàêîìñòâà ñòàðàÿ ìàéíà,
#50 by Xlavpedh (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:48,
comment6, ïîçíàêîìèòüñÿ â êîíòàêòå, çíàêîìñòâà â íîâîì ôîðìàòå, ñàéò çíàêîìñòâà â ñåâåðîäâèíñêå, çíàêîìñòâî â êèåâå ïî ñîâìåñòèìîñòè,
#49 by Uztlwbph (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:25,
comment2, çíàêîìñòâà ðîìàíòè÷åñêèå çíàêîìñòâà, òàéíûå ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ñ òðàíñâèñ,
#48 by Nwzjcwjy (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:40,
comment3, çíàêîìñòâà ñ òðàíñóàëàìè âáàøêèðèè, èíòèì ñàéòû òþìåíè, ëóãàíñêèå äåâóøêè çíàêîìñòâà íîâîñòü, çíàêîìñòâà äëÿ îòíîøåíèé êèåâ,
#47 by Ltibkraz (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:28,
comment1, çíàêîìñòâà ãîðîäà îðëà, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè äëÿ ñïîíñîðà íà íàøåì ñàéòå, áûñòðûå çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà,
#46 by Huhcznwf (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:17,
comment3, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü, ìóðìàíñêèå ñåêñ çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâî êóðãàí, îáùåíèå çíàêîìñòâà ÷åðåç àñüêó,
#45 by Ekhyzrpy (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:05,
comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà êàçàõñòàí óñòü êàìåíîãîðñê, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìíûõ îòíàøåíèé êðàñíîäàð, ñåêñ çíàêîìñòâà áèéñê,
#44 by Ycmhbczq (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:43,
comment1, çíàêîìñòâà â ãîðîäå êàëóãà, çíàêîìñòâà â ìîæãå, íèêîëàåâ ñåêñ çíàêîìñòâà ïàðû, çíàêîìñòâà ïðîñòî ïîáîëòàòü,
#43 by Ilzkizfs (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:31,
comment3, çíàêîìñòâà ñòàðàÿ ðóññà, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ñ àêòîáå, çíàêîìñòâà áåðäè÷åâà,
#42 by Fzhyblvk (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:20,
comment5, çíàêîìñòâà â êåìåðîâñêîé îáëàñòè ìàðèèíñê, ñåêñ çíàêîìñòâà â áåëîé öåðêâè, çíàêîìñòâî ïåðìü, îäíîêëàññíèèêè çíàêîìñòâà,
#41 by Jvamrimu (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:08,
comment4, â âîðîíåæå ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà òâåðñêàÿ îáëàñòü ã êîíàêîâî, çíàêîìñòâà ñ àêâàðèóìîì,
#40 by Xkwhnhtf (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:57,
comment1, ñåêñ çíàêîìñòâà ñî ñòàðè÷êàìè óêðàèíà äîíåöê, çíàêîìñòâà íà ñóðà, çíàêîìñòâà äåâóøêà èùåò äåâóøêó ìîñêâà,
#39 by Pftnkilj (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:34,
comment6, çíàêîìñòâà ã áóçóëóêà, çíàêîìñòâà äëÿ ëþáèòåëå òîëñòûõ, çíàêîìñòâî ïåäèêîâ,
#38 by Tolapzlb (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:12,
comment6, çíàêîìñòâà ðàäè ñåêñà ñ æåíùèíîé, òàòàðñòàí çíàêîìñòâà çàèíñê, çíàêîìñòâà â ñåíåãàëå, àíîíèìíûå çíàêîìñòâà áäñì,
#37 by Rcpzcpsa (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:00,
comment5, àâñòðàëèéñêèå çíàêîìñòâà, ïîçíàêîìèòüñÿ â èíåòå ñ êàðàáóëèíûì, èíòèìíûå çíàêîìñòâà áàëàêîâî,
#36 by Qshdzlfw (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:49,
comment5, çíàêîìñòâî ñ èíîñòðàíöàìè õî÷ó çàìóæ, çíàêîìñòâî ïîèíòåðíåòó ìîñêâà àëåêñ, èíòèì ìèíñê äåâóøêè,
#35 by Lhdjsrjp (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:26,
comment2, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìèëëèîíåðîì, çíàêîìñòâà â êîðñàêîâå, çíàêîìñòâà ñ óñïåøíûìè èíîñòàíöàìè,
#34 by Bbqgoxfe (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:15,
comment1, çíàêîìñòâà áîãàòûõ ãååâ, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà áðÿíñê, çíàêîìñòâà íà àìåíî, èñëàì èíòèì,
#33 by Ltnhhnar (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:15,
comment6, ñåêñ çíàêîìñòâî ðîññîøü, çíàêîìñòâà â æåëåçíîâîäñêå, ñåêñ çíàêîìñòâà ïåíçà íîâîñòü,
#32 by Gcctsefr (93.174.93.154) At </